KERIN ŻYWE LEKCJE HISTORII

    

O nas

Jest rok pański 1992. Do domu mego wysłannik wieści zanosi. Bractwo - krzyczy - rycerstwo w siłę łączy. Z tyranią walczyć będziem. Ku pokrzepieniu serc naszych i Waszych tradycje przodków przybliżać. Co było robić, kiedy Ojczyzna w potrzebie, a cnót rycerskich w narodzie brakuje. Tak się zaczęło, aż rok 1997 nastał kiedy Bractwo Rycerskie Kerin do życia powstaje. Wiele już razy na koń wsiadaliśmy co by obyczaje ojców gawiedzi przybliżać. Turnieje, pojedynki, biesiady, dawne tańce, turnieje łucznicze i kusznicze, pokazy historyczne od starożytnego Egiptu, przez Grecję, Rzym do czasów nowożytnych. Brać Rycerska Kerin zaprasza do wspólnej zabawy i odkrywania historii.

Bractwo Rycerskie KERIN powstało z myślą o kultywowaniu głównie polskich tradycji i historii. Zainteresowania dały początek przygodzie, która trwa od 1997 roku. Prowadzimy pokazy historyczne, których celem jest oprócz, ciekawych doznań estetycznych, podróż do zakamarków historii. W tym celu wykorzystujemy licznie zgromadzone eksponaty: zbroje legionistów z I w., uzbrojenie gladiatorów, zbroję greckiego hoplity, wczesnośredniowieczne uzbrojenie wikingów, zbroje rycerzy biorących udział w krucjatach do ziemi świętej, zbroje gotyckie z okresu bitwy grunwaldzkiej , zbroje husarskie, liczną broń białą, kusze, łuki, itd.

eng It is Anno Domini 1992. A messenger brings news to my home. “Knighthood”, he shouts, “it’s knighthood that unites knights into power! We shall fight with tyranny together. For the strenghtening of your and our hearts we shall do it!” What else was there to do... with our Homeland in need and chivarlic virtues lacking...

This is how it all began. When the year 1997 came, the KERIN Knighthood was born. Since then many times we have bestridden our horses to pass on the customs of our fathers to the folks. Tournaments, duels, feasts, ancient dances, bow and crossbow tournaments, historical presentations on different periods of time: from ancient Egypt, Greece and Rome to modern era. The KERIN Knighthood invites you to join in and share the fun and adventure of exploring history.

The KERIN Knighthood was set up to nurture Polish traditions and history. Our hobby gave birth to a wonderful adventure, which has continued since 1997. To achieve our goal we use numerously collected artefacts: armours belonging to legionaries from the 1st century and gladiators , a Greek hoplite’s armour, an early medieval one, the armour of the Vikings or the crusaders, the gothic ones used in the Battle of Grunwald , the Hussars’ armours, much cold steel, bows, crossbows, and so on.

Bractwo Kerin w 2007 roku powołuje Fundacje Kerin w zakresie edukacji historycznej.

Żywe lekcje historii

Prowadzone przez KERIN w szkołach są opracowywane przez naszych historyków z uwzględnieniem wymagań aktualnej podstawy programowej. Dwudziestoletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą umożliwia nam efektywne przekazywanie wiedzy z zakresu historii poprzez ciekawą i humorystyczną opowieść. Naczelnym założeniem naszych zajęć jest ich interaktywność - młodzi odbiorcy odgrywają w nich różnorakie role, dzięki czemu mają niepowtarzalną okazję włożenia zbroi, strojów historycznych oraz zapoznania się z orężem różnych epok. Wszystkie wykorzystywane przez nas eksponaty są wiernymi replikami historycznych oryginałów. Naszej działalności dydaktycznej patronuje TVP HISTORIA.

Proponujemy 9 tematów historycznych:

eng Live History Lessons. School lessons conducted by KERIN are prepared having regard to the current curriculum. Seventeen years’ experience of working with children and teenagers enables us to pass on our historical knowledge in an efficient way through an interesting and humorous tale. The main premiss of our presentations is their interactivity-young viewers act out various roles, thanks to which they have a unique chance of putting on armour, dressing up in historical outfits and acquainting themselves with arms and weapons from different ages. All artefacts used by us are accurate replicas of their historical originals. The patron of our didactic activity is TVP HISTORIA (Polish TV channel focusing on history).

We offer 9 historical topics:

GRECJA I PERSJA

Przenosimy się do świata antyku. Dzięki eksponatom związanym z historią Grecji i Persji udamy się do Aten, na dwór króla Kserksesa, do spartańskiej szkoły agoge, na pola bitwy pod Termopilami oraz do Macedonii. Barwną i ciekawą opowieść o fundamentach kultury europejskiej współtworzą uczniowie, odgrywając role w poszczególnych scenkach.

eng GREECE AND PERSIA

We are transported to the ancient world. Thanks to the artefacts connected with the history of Greece and Persia we set off to Athens , to the court of king Xerxes, to the Spartan agoge school for young males, to the battlefield of Thermopylae and to Macedonia. Students contribute to the colourful and interesting story by acting out different roles in short historical scenes.

RZYM

Celem wyprawy w czasie będzie starożytny Rzym. Opowiemy legendę o powstaniu Rzymu i jego historię od monarchii poprzez republikę, aż po cesarstwo. Zobrazujemy realia życia żołnierza legionu rzymskiego, zajrzymy do koloseum i opowiemy o gladiatorach. Przedstawimy zasadę działania senatu, opowiemy o niewolnictwie, wyjaśnimy przyczyny upadku Imperium.

eng ROME

The destination of our journey in time is ancient Rome. We will tell you the legend of the founding of Rome, its history including the times of the Monarchy, the Republic and the Empire. We will depict the everyday life of a Roman legion soldier, drop in the Colosseum and tell you about the gladiators. We will demonstrate how the Senate worked, tell about slavery and explain the reasons of the fall of the Empire.

MIESZKO I WIKINGOWIE

Zapraszamy do krainy dawnych Słowian. Zobrazujemy wygląd grodów, w których mieszkali nasi przodkowie, przybliżymy ich wierzenia i zwyczaje. Opowiemy o podbojach Mieszka I, uzbrojeniu Słowian i Wikingów. Przedstawimy scenę ślubu Mieszka i Dobrawy oraz chrztu Polski, będącego początkiem naszej państwowości.

eng MIESZKO I OF POLAND AND THE VIKINGS

Welcome to the land of ancient Slavs. We will visualize the structure of our ancestors’ boroughs, acquaint you with their beliefs and customs. We will tell you about the conquests of Mieszko I, the armour of Slavs and Vikings. We will present short historical scenes of the wedding of Mieszko and Dobrava and the Baptism of Poland , which mark the beginnings of our statehood.

POLSKA CHROBREGO

Opowiemy o dojściu Bolesława Chrobrego do władzy, zainscenizujemy zjazd gnieźnieński i koronację Chrobrego przez Ottona III. Jeden z uczniów wcieli się w postać św. Wojciecha, wyruszającego na swoją ostatnią wyprawę misyjną do Prus. Przedstawimy scenę wykupienia ciała męczennika, opowiemy o wojnach polsko-niemieckich.

eng KING CHROBRY’S POLAND

We will tell you how Bolesław Chrobry came to power, perform the Congress of Gniezno and the coronation of king Chrobry by Otto III.

One of the students will play the role of Saint Adalbert setting out to his last mission to Prussia. We will stage the historical scene of paying ransom for the martyr’s body and we will narrate the Polish-German Wars.

KRUCJATY I ZAKONY

Przenosimy się do schyłku XI wieku, aby zobrazować genezę powstania wypraw krzyżowych.
Na synodzie w Clermont ustami jednego z uczniów przemówi papież Urban II. Opowiemy o przebiegu krwawych wojen religijnych; o powstaniu, rozwoju i dalszych losach zakonów rycerskich: templariuszy, Krzyżaków i joannitów.

eng CRUSADES AND RELIGIOUS ORDERS

 

We move to the end of the 11th century to illustrate the genesis of the crusades. One of the students will speak as Pope Urban II at the Congress of Clermont. We will narrate the course of the bloody religious wars; fouding, developement and further history of chivalric orders: the Templars, the Teutonic Knighths and the Order of Saint John of Jerusalem.

KAZIMIERZ WIELKI


Oto wielki król... Gawenda o ostatnim wielkim Piaście rozpoczyna się od czasów jego odważnego ojca. Zobaczymy koronację Władysława Łokietka, jego zmagania pod Płowcami i ostatnie słowa na łożu śmierci. Na scenie pojawia się Kazimierz Wielki. Będzie budował zamki i katedry, powoła Uniwersytet Krakowski, uda się na polowanie wraz ze swoimi rycerzami...

RYCERZE I ICH ZWYCZAJE

Powracamy do okresu późnego średniowiecza, aby poznać zwyczaje rycerskie. Przekonamy się,
jak wyglądała droga, wiodąca młodzieńca od pazia do rycerza, opowiemy o kodeksie rycerskim, turniejach i bitwach. Przybliżymy przebieg bitwy pod Grunwaldem, przedstawimy zasady sądów Bożych, przeprowadzimy konkurencje w zbrojach płytowych i kolczych.

eng KNIGHTS AND THEIR CUSTOMS

We return to the late Medieval Ages to learn about chivalric traditions.

We will find out for ourselves what was the way leading to transition from a page to a knight, we will tell you about the chivalric code, tournaments and battles. We will aquaint you with the course of the Battle of Grunwald, demonstrate the rules of trials by ordeal and conduct competitions in plate and ring armor.

SZLACHTA I HUSARIA

Przenosimy się w czasie do Rzeczypospolitej XVI i XVII wieku. Opowiemy o powstaniu stanu szlacheckiego i jego wewnętrznych podziałach. Zajrzymy do dworku szlacheckiego, omówimy zwyczaje szlacheckie. Przedstawimy historię powstań kozackich i potopu szwedzkiego.
Opowiemy o sile polskiej Husarii.

eng GENTRY AND HUSSARS

We are transported in time to the Polish Republic of the 16th and 17th century. We will tell you about the origins of the noble class and its internal divisions. We will present the history of the Cossack Uprisings and of the Swedish Deluge. We will tell you about the power of Polish Hussars.

ODZYSKANIE NIEPODLEGŁOŚCI

Historia odrodzenia naszego kraju, czyli o tym, jak z potężnej Rzeczpospolitej XVI i XVII wieku zniknęliśmy z wszelkich map, po to, by po stu dwudziestu trzech latach niewoli ponownie móc mówić swobodnie w języku polskim. Zajrzymy do Konstytucji 3-ciego Maja, będziemy świadkami powstania Kościuszkowskiego, a także zobaczymy wspaniałego Marszałka Piłsudskiego, obserwując jego poczynania od lat najmłodszych aż do Bitwy Warszawskiej.

Kolonie

Zajęcia w Koloseum Kerin

Podczas kolonii z Kerin doświadczysz przygód w zaczarowanym miejscu jakim jest Gród Żywej Historii Kerin. Będziesz gladiatorem, wikingiem, rycerzem i żołnierzem niezwyciężonej polskiej husarii.

Prowadzący to nauczyciele historii i zapaleni miłośnicy odtwórstwa historycznego, którzy odkryją przed Wami świat pełen przygód. Nauczysz się walczyć, strzelać z łuku, rzucać włócznią, wyrabiać naczynia na kole garncarskim, pisać piórem. Będziesz uczestnikiem oblężenia grodu...
Zyskasz dawkę pozytywnej energii, weźmiesz udział w turniejach sprawnościowych, łuczniczych. Z uśmiechem będziesz odkrywać i „dotykać historię”. Poznasz wielu pozytywnych ludzi.

 

Zajęcia sportowe:

 • jazda konna,
 • trening rycerski prowadzony przez profesjonalnego trenera
 • codzienny trening ogólnorozwojowy
 • walki na koźle na worki wypchane słomą
 • rzut włócznią
 • gra w piłkę nożną,
 • zabawy z liną (wielolina, ciągnięcie liny)
 • zabawy w szalone kółka

Zajęcia manualne:

 • nauka lepienia garnków na kole garncarskim,
 • wyrabianie papieru czerpanego
 • pisanie piórem listu do rodziców
 • produkcja kolczugi
 • układanie mozaiki
 • zajęcia z kowalstwa artystycznego

Zajęcia wzbogacające wiedzę historyczną:

 • codzienne „Lekcje Żywe Historii”
 • wiedza z zakresu:
 • starożytnej Grecji – zajęcia odbywają się w mini amfiteatrze greckim,
 • starożytnego Rzymu - zajęcia prowadzone się w minikoloseum rzymskim,
 • czasów rycerskich – zajęcia na majdanie Grodu Kerin
 • Zabawa z Żywą historią wzbudza apetyt na poznawanie dziejów człowieka, a bezpośredni kontakt z eksponatami sprzed lat, przeniesie Was do odległych zakamarków historii.

Zajęcia dodatkowe:

 • wycieczki nad morze, na wyspę Sobieszewską,
 • wycieczka do Malborka,
 • wycieczka do Gorzędzieja,
 • wycieczka do Pelplina,
 • wspólnie ogniska, śpiewanie
 • budowanie „Wieży Historii Kerin”
 • oglądanie filmów
 • przygotowanie spektaklu historycznego "Niepodległość"

Relacje z koloni zapewnią smsy wysyłane do rodziców, jak  i filmik, który wspólnie z prowadzącymi przygotują dzieci

Zakwaterowanie i wyżywienie:
Zespół Szkół w Subkowach, nowoczesny budynek z pełnym węzłem sanitarnym, zapleczem kuchennym, salą gimnastyczną, boiskami „Orlik”.

Cena : 1000 zł - obejmuje wszystkie atrakcje, wyżywienie (3 posiłki, bilety wstępów, koszty transportu i ubezpieczenie).

Cena nie obejmuje dojazdu na miejsce.
Rodzice dowożą i odbierają dzieci we własnym zakresie.

Gród Żywej Historii

Serdecznie zapraszamy do Grodu Żywej Historii KERIN, który mieści się w Subkowach, w pobliżu Tczewa, przy ul. Dworcowa 12. Jest to wyjątkowe miejsce, w którym można spotkać się z historią różnych epok. Zorganizowane grupy dzieci w wieku 4-18 lat gościmy na wiosennych i jesiennych Zielonych Szkołach.
W ramach naszych spotkań historycznych zapewniamy:
- spacer przez epoki,
- Lekcję Żywej Historii,
- warsztaty rzemiosł dawnych: papier czerpany, kaligrafia, mennica i garncarstwo,
- turniej łuczniczy i rzutu włócznią,
- konkurencje i zabawy sprawnościowe,
- wystawę "Orła Białego",
- ognisko z kiełbaskami.

Pomoce Dydaktyczne

Zapraszamy Państwa serdecznie do skorzystania z naszych pomocy dydaktycznych. Są one całkowicie darmowe i do Państwa dyspozycji. Świetnie sprawdzą się jako nastrojowe wprowadzenie do lekcji historii.

SŁUCHOWISKA:
LEGENDA O LECHU, CZECHU I RUSIE

STAROŻYTNA GRECJA

STAROŻYTNY RZYM

MIESZKO I

HISTORIA ORŁA BIAŁEGO

Kontakt

Agencja Artystyczna KERIN Robert Nowakowski

ul.Dworcowa 12, 83-120 Subkowy

NIP: 593-203-24-03 REGON: 191420283 Nr Konta: 45 1440 1198 0000 0000 0330 3427

Tel. komórkowe: 791 226 737 , Tel./fax: (+48) 58 533 17 38

E-mail: kerin@kerin.pl